+421 905 322 234
ondrej.papajcik@ikb.sk

+421 905 322 234
ondrej.papajcik@ikb.sk

Inštitút kvality a bezpečnosti

Naša spoločnosť je zameraná na vzdelávanie a poradenstvá v oblasti zvárania a nedeštruktívneho skúšania.

Spoznajte našu spoločnosť bližšie

Naša spoločnosť je zameraná na vzdelávanie a poradenstvá v oblasti zvárania a nedeštruktívneho skúšania. Vykonáva komplexné poradenstvo pri príprave, budovaní a zavádzaní systémov kvality v obchodných, výrobných a iných, služby poskytujúcich spoločnostiach a organizáciách, vrátane školenia pracovníkov v kvalite.

Spolupráca s nami je jednoduchá

Kolektív našich pracovníkov je pripravený poskytnúť vám špičkové služby založené na odborných znalostiach a bohatých skúsenostiach.

Certifikovaná kvalita
Garancia dodania
20 rokov praxe
20 rokov praxe

Naša ponuka

Naša spoločnosť je zameraná na vzdelávanie a poradenstvá v oblasti zvárania a nedeštruktívneho skúšania.

Služby v oblasti NDT

1. Kurzy NDT
Školenie personálu nedeštruktívneho skúšania materiálov (ďalej len NDT) prebieha podľa požiadaviek ISO 9712:2022.

1.1 Vizuálne skúšanie (VT 2)
VT je najpoužívanejšia skúšobná metóda NDT a je vždy prvým krokom kontroly. Pri jej správnom vykonávaní môže zachytiť chyby výrobku, čím sa už na začiatku zabráni následným NDT kontrolám.

Podmienky prijatia do kurzu:
• vzdelanie: základné
• prax: min 60 dní -priamy vstup /45 dní

Poznámka: Ku skúškam na získanie certifikátu je potrebné aj potvrdenie o vyhovujúcej zrakovej 
skúške podľa ISO 9712:2022.

Dĺžka trvania: min. 35 h, prípadne 14 h*
Plánované termíny:  podľa dohody

1.2 Skúšanie kapilárnymi metódami (PT 2)

PT je určená na zisťovanie povrchových chýb vo všetkých materiáloch. Je to pomerne lacná metóda, ktorú je možné vykonávať i v terénnych podmienkach pomocou sprejov. Uplatňuje sa hlavne pri kontrole zvarov, výkovkov a odliatkov.

Podmienky prijatia do kurzu:
• vzdelanie: základné
• prax: min 60 dní -priamy vstup /45 dní

Poznámka: Ku skúškam na získanie certifikátu je potrebné aj potvrdenie o vyhovujúcej zrakovej 
skúške podľa ISO 9712:2022.

Dĺžka trvania: min. 35 h, prípadne 14 h*
Plánované termíny:  podľa dohody

1.3 Skúšanie metódou magneticko-práškovou (MT 2)

MT je určená pre zisťovanie povrchových a podpovrchových chýb vo feromagnetických materiáloch. Uplatňuje sa predovšetkým pri kontrole zvarov, výkovkov a odliatkov v prípadoch, ak nie je možné povrch dostatočne pripraviť pre kapilárnu metódu.

Podmienky prijatia do kurzu:
• vzdelanie: základné
• prax: min 60 dní -priamy vstup /45 dní

Poznámka: Ku skúškam na získanie certifikátu je potrebné aj potvrdenie o vyhovujúcej zrakovej 
skúške podľa ISO 9712:2022.

Dĺžka trvania: min. 35 h, prípadne 14 h*
Plánované termíny:  podľa dohody

1.4 Meranie hrúbky ultrazvukom ( UTT)

Metóda merania hrúbky ultrazvukom je jednou z ultrazvukových metód, ktorá je zameraná na správne používanie a obsluhu hrúbkomerov, správnosť merania a vyhodnocovanie výsledkov.

Podmienky prijatia do kurzu:
• vzdelanie: základné
• prax: 3 mesiace


Poznámka: Ku skúškam na získanie certifikátu je potrebné aj potvrdenie o vyhovujúcej zrakovej
skúške podľa ISO 9712:2022.

Dĺžka trvania: min. 20 h
Plánované termíny:  podľa dohody

 

Školenie na "PED"

Školenie je určené pre držiteľov certifikátov NDT podľa ISO 9712:2022. Jeho absolvovanie je nevyhnutnou podmienkou na pripustenie k doplnkovým skúškam k certifikácii s platnosťou na Smernicu 2014/68/EU pre tlakové zariadenia.

Podmienky prijatia:

•    platný certifikát na príslušnú metódu NDT podľa ISO 9712:2022 (VT, PT, MT, UTt ..)

Dĺžka trvania:                   6 h
Plánované termíny:        podľa dohody

Schvaľovanie postupov zvárania a skúšky zváračov

Schvaľovanie postupov zvárania WPQR
Vykonávame schvaľovanie postupov zvárania podľa radu noriem ISO 15614:2017 s možnosťou okamžitého alebo následného schválenia organizáciou TÜV Rheinland InterCert. Následne vykonávame aj vypracovanie stanoveného postupu zvárania WPS v súlade s radou noriem STN EN 15609.
Novinkou je vypracovávanie a schvaľovanie postupov zvárania pre plasty takisto s možnosťou okamžitého alebo následného schválenia organizáciou TÜV Rheinland InterCert. Následne vykonávame aj vypracovanie stanoveného postupu zvárania WPS pre plasty.
Vykonávame prípravu na schválenie postupov zvárania podľa ASME Code. Samotné schválenie vykoná zástupca TÜV Rheinland InterCert, ktorý má oprávnenie k uvedenej činnosti.

Vykonávanie skúšok zváračov
Prostredníctvom našich odborných pracovníkov vykonávame skúšky a periodické preskúšanie zváračov podľa radu noriem ISO 9606-1, ISO 14732, ISO 13585, EN13067 v priestoroch organizácie s následným vydaním certifikátu TÜV Rheinland InterCert. Ako vstup na vykonanie periodickej skúšky sa požaduje príslušný certifikát vydaný certifikačným orgánom.

Kurzy zváračských odborníkov pre plasty

2.1 Technológ zvárania plastov
Absolvent kurzu je spôsobilý vykonávať funkciu technológa zvárania plastov vo firmách zaoberajúcich sa zváraním a spájaním plastov v celej šírke odboru zvárania a spájania plastov bez obmedzenej špecifikácie použitia.

Podmienky prijatia do kurzu:
• vysokoškolský diplom alebo maturitné vysvedčenie technického smeru, prípadne iná vysoká škola zameraná na makromolekulárnu chémiu.

Dĺžka trvania: 2 týždne (2x -týždňové sústredenie)
Plánovaný termín: obvykle mesiace  január – február

2.2 Inštruktor zvárania plastov
Absolvent kurzu je spôsobilý vykonávať funkciu inštruktora zvárania plastov pri praktickej výuke vo zváračskej škole. Inštruktor môže byť vyškolený v plnom rozsahu polotovarov a metód alebo v obmedzenom rozsahu podľa špecializácie (moduly)

Podmienky prijatia do kurzu:
• stredoškolské vzdelanie technického smeru (ÚSO, SO)
• zdravotná spôsobilosť vykonávať zváračské práce

Dĺžka trvania: 160 h (pre všetky moduly)
120 h (pre jednotlivé moduly)
Plánovaný termín: podľa dohody

2.3 Vizuálna kontrola zvarových spojov z termoplastov
Absolvent kurzu je spôsobilý vykonávať kontrolu zvarových spojov z termoplastov ako i inšpekčnú činnosť v rôznych úrovniach riadenia a výroby.

Podmienky prijatia do kurzu: (účastník musí spĺňať aspoň jednu z podmienok):

a) držiteľ certifikátu Technológ zvárania plastov
b) stredoškolské vzdelanie technického smeru (ÚSO, SO)

Poznámka: Ku skúškam na získanie certifikátu je potrebné aj zdravotné potvrdenie o vyhovujúcej zrakovej skúške

Dĺžka trvania: a) 24 hodín
b) 40 hodín
Plánovaný termín: podľa dohody

Poradenstvo

V oblasti poradenstva sme pripravení prostredníctvom našich vysokokvalifikovaných spolupracovníkov vybudovať, zaviesť a pripraviť spoločnosť na certifikáciu systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2016 a následne pomáhať pri udržiavaní a neustálom zlepšovaní systému kvality.
Vykonávame aj prípravu spoločností na plnenie enviromentálnych požiadaviek podľa ISO 14001:2016 a požiadaviek bezpečnosti podľa ISO 45001:2000, prípravou integrovaných systémov, vrátane školenia príslušných pracovníkov.
Vykonávame prípravu na certifikáciu spoločnosti podľa radu noriem EN ISO 3834 a EN1090-1,2.

Spolupracujeme pri určení optimálneho počtu WPQR a zabezpečujeme ich schválenie tak, aby boli v procese certifikácie schválené bez vyžadovania plnenia ďalších doplnkových požiadaviek, vrátane finančných.
Vykonávame aj poradenstvo k problematike plnenia požiadaviek ASME Code.

V rámci rozširovania komplexnosti našich služieb prichádzame s ponukou technickej pomoci pri zváračských prácach priamo v organizácii.

Poradenstvo pri zavádzaní systémov kvality
Poradenstvo je zamerané na:
• plánovanie postupu prác pri realizácii systémových zmien u žiadateľa
• tvorbu návrhu štrukturalizácie a dokumentácie systémov kvality
(príručka kvality, smernice, tlačivá, formuláre)
• prípravu na certifikáciu podľa požiadaviek noriem radu ISO 9001:2016, ISO 14001:2016,
ISO 45001 :2009

QIA – Interný audítor kvality
Kurz je určený pracovníkom zaoberajúcim sa systémami kvality vo vlastnej organizácii.

Dĺžka trvania: 2 dni
Plánované termíny: jún, november

Zaškolenie na systém kvality pre vrcholový manažment
Účastníci získajú všeobecný prehľad o budovaní systému kvality vo firmách a to o interných auditoch, postupe budovania systému, normách, prípadne integrovaných systémoch …

Dĺžka trvania: 1 deň
Plánované termíny: apríl, september

Doškolenie a preskúšanie zváračov z bezpečnostných ustanovení

Doškolenie a preskúšanie zváračov z bezpečnostných ustanovení
V spolupráci so Skúšobnou organizáciou č. 100 TÜV Rheinland InterCert. vykonávame doškolenie a preskúšanie zváračov z BU.

Vykonávanie skúšok zváračov
Prostredníctvom našich odborných pracovníkov vykonávame skúšky a periodické preskúšanie zváračov podľa radu noriem ISO 9606-1, ISO 14732, ISO 13585, EN13067 v priestoroch organizácie s následným vydaním certifikátu TÜV Rheinland InterCert. Ako vstup na vykonanie periodickej skúšky sa požaduje príslušný certifikát vydaný certifikačným orgánom.

Poradenstvo pre oblasť certidfikácie podľa ISO 3834 a EN 1090-1,2

V rámci prípravy na certifikáciu podľa radu noriem EN ISO 3834 a EN1090-1,2 spolupracujeme pri vypracovaní požadovanej dokumentácie a určení optimálneho počtu WPQR. Zabezpečujeme ich schválenie tak, aby boli v procese certifikácie schválené bez vyžadovania plnenia ďalších doplnkových požiadaviek, vrátane finančných.
Vykonávame aj poradenstvo k problematike plnenia požiadaviek ASME Code.

Ako to u nás vyzerá?

Mať vlastné účtovné oddelenie znamená často vysoké náklady bez príslušných výsledkov. Zverte svojich špecialistov aj čísla nám a my sa o ne postaráme. Na vedenie účtovnej agendy dohliadnu naši odborníci, ktorí zaúčtujú všetky doklady a podľa požiadaviek klienta pripravia správy a účtovné výstupy. Ušetríte obratom a k tomu získate informácie pre riadenie podniku oveľa pružnejšie, rýchlejšie a v oveľa širšom rozsahu. Získate komplexný poradenský servis našich špecialistov bez toho, aby ste prišli o zamestnanca, ktorý sa orientuje v obchodných vzťahoch firmy.

Pridajte sa k našim spokojným zákazníkom

Naše služby denne využívajú desiatky klientov. Vedia, že sa na nás môžu v plnej miere spoľahnúť a my im za ich dôveru ďakujeme.
Partner 1
Partner 2
Partner 3
Partner 4

Spojte sa s nami

Neváhajte nás kontaktovať, radi vám poskytneme podrobné informácie o našich službách a školeniach. Náš tím odborníkov je pripravený odpovedať na všetky vaše otázky a pomôcť vám dosiahnuť najvyššiu úroveň kvality vo vašej činnosti.

Kontakty

+421 905 322 234
ondrej.papajcik@ikb.sk

Račianska 22/A, 831 02 Bratislava

Fakturačné údaje